33 - Lĩnh vực Viễn thông Internet

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); Chuyển giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Bước 3 : Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối. Phòng Văn hóa và Thông tin chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:        

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (nếu có).

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Văn hóa và Thông tin.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013).

i) Lệ phí (nếu có): Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Đối với chủ điểm là cá nhân: (Mẫu số 03a/ĐĐN);

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: (Mẫu số 03b/ĐĐN).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:         

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về