24 - Lĩnh vực Tài chính ngân sách

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các đơn vị quản lý thu cấp huyện lập đ nghị điều chỉnh số lượng thu ngân sách kèm theo các chứng từ thu ngân sách có liên quan gởi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách gởi Phòng giao dịch - Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh đ thực hiện điều chỉnh.

- Bước 3: Phòng Giao dịch - Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh sau khi thực hiện điều chỉnh lại số liệu thu ngân sách gởi lại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Bước 4:  Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện ra văn bản điều chỉnh

- Bước 5: Đại diện các đơn vị quản lý thu cấp huyện nhận giấy điều chỉnh tại Phòng Tài chínhKế hoạch cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Công văn đ nghị điều chỉnh số liệu thu ngân sách;

(2) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (theo mẫu);

(3) Giấy đ nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (theo mẫu).

đ) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Phí, lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC.

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC.

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

         - Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về