25 - Lĩnh vực Quản lý tài sản công

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

Nhận hồ sơ từ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường ghi biên nhận.

Tiến hành thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Bước 3: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường của Hội đồng bồi thường.

(2) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kèm bảng chiết tính chi tiết số tiền bồi thường, hỗ trợ của từng người sử dụng đất).

(3) Thông báo thu hồi đất (bản sao).

(4) Biên bản họp dân thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Biên bản đối thoại với các hộ dân có ý kiến không đồng ý; Bảng tổng hợp ý kiến của người dân đối với phương án bồi thường.

(5) Bản đồ thu hồi đất (bản sao và được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xác nhận đúng với bản chính) kèm sổ mục kê.

(6) Bộ hồ sơ kiểm kê của từng người bị thu hồi dất gồm:

- Tờ kê khai.

- Biên bản kiểm kê.

- Các văn bản xác định diện tích, loại đất bồi thường của cơ quan có thẩm quyền theo Quy định.

(7) Các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư…).

(8) Các văn bản có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10 tháng 12 năm 2003.

- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 


Nội dung thủ tục:Tải về