27 - Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

-  Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

- Các văn bản pháp lý có liên quan;

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

d) Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

i) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.


Nội dung thủ tục:Tải về