25-Lĩnh vực quản lý rừng và lâm nghiệp

- Trình tự thực hiện:   

+ Bước 1: Các cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu chính gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Các tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu chính đến Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm).

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm) phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

+ Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khai thác theo đăng ký. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm).

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Giấy đề nghị cấp phép khai thác theo mẫu;

2) Bảng kê lâm sản khai thác theo mẫu.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1) Giấy đề nghị cấp phép khai thác (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản).

2) Bảng kê lâm sản khai thác (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

+ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về