16 - Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 a) Trình tự thực hiện:

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được tả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

 c) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc trả lại tài sản.

- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản.

 d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 đ) Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản.

 g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

 i) Lệ phí (nếu có): không.

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản trả lại tài sản.

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.


Nội dung thủ tục:Tải về