16 - Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 a) Trình tự thực hiện:

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

 c) Thành phần hồ sơ:

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

 d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 đ) Thời hạn giải quyết : chưa quy định.

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện;

- UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.

 g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

 i) Lệ phí (nếu có): không

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự;


Nội dung thủ tục:Tải về