10 - Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại - Giải quyết tố cáo - Tiếp Công dân - Xử lý đơn

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, biết được hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định hành chính đó, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của mình thì có quyền khiếu nại và nộp hồ sơ tại thanh tra cấp huyện.

- Bước 2: Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

- Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ công bố và niêm yết công khai quyết định theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lại việc khiếu nại;

(2) Quyết định hành chính bị khiếu nại. Trường hợp khiếu nại hành vi hành chính thì người khiếu nại gửi các văn bản liên quan đến việc phát sinh hành vi hành chính bị khiếu nại (nếu có).

(3) Các tài liệu đính kèm phải được cán bộ tiếp nhận đơn đối chiếu bản chính và ký xác nhận là “đã xem bản chính”.

(4) Trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Khiếu nại. Việc cử người đại diện và văn bản cử người đại diện thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

d) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

k) Phí, lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, biết được hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của mình.

 Khiếu nại phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 có hiệu lực 01/7/2012.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

          - Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.


Nội dung thủ tục:Tải về