04 - Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gởi thông báo trước khi quảng cáo cùng cam kết tuân thủ những quy định của pháp luật về yêu cầu, điều kiện, nội dung hình thức sản phẩm quảng cáo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bước 3: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Kiểm tra hồ sơ, nếu đúng thành phần hồ sơ, tiếp nhận và ra văn bản trình lãnh đạo phê duyệt nội dung quảng cáo.

Kiểm tra hồ sơ, nếu không đúng thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và ra văn bản trình lãnh đạo phê duyệt nội dung quảng cáo.

Vào sổ lưu theo dõi và định kỳ tổ chức hậu kiểm việc quảng cáo của cá nhân, tổ chức.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (mẫu số 05 được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL).

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

(3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo.

(4) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

(5) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc trước khi thực hiện quảng cáo cá nhân, tổ chức phải gởi thông báo quảng cáo và các giấy tờ liên quan đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (tính theo dấu bưu chính). Các cá nhân, tổ chức chỉ được treo quảng cáo băng rôn sau khi được Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định vị trí treo đặt đúng theo quy hoạch.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin.

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định 181/2013/NĐ-CP chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          - Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015.


Nội dung thủ tục:Tải về