19 - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

a) Trình tự thực hiện:

- Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

- Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ được nộp trực tiếp.

c) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Do sở giáo dục và đào tạo quy định

d) Số lượng hồ sơ: Do sở giáo dục và đào tạo quy định

đ) Thời hạn giải quyết

- Do sở giáo dục và đào tạo quy định

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

g) Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân                                                              

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

i) Phí, lệ phí: Không 

k) Kết quả của TTHC:  Quyết định hành chính                                        

l) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


Nội dung thủ tục:Tải về