31 - Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

          a) Trình tự thực hiện

          - Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị và chuyển đến Phòng Nội vụ.

          - Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

          - Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

          - Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

          c) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen;

          - Biên bản bình xét thi đua.

          d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

          h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Danh hiệu.

          i) Lệ phí: Không có.

          k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Tờ trình đề nghị khen thưởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND);

          - Biên bản kèm theo tờ trình khen thưởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND);

          l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

          m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

          - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

          - Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.

          - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về