31 - Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

          a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, ra phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ cấp huyện.

          - Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì trích lục hồ sơ và làm văn bản xác nhận. Nếu không lưu trữ hồ sơ thì có văn bản chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét xác nhận.

          - Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

          c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bản photocopy Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến (không cần chứng thực).

          d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          đ) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện.

          h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

          i) Phí, lệ phí: Không.

          k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có xác nhận chuyển hộ khẩu của địa phương (nếu chuyển qua địa phương khác).

          m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

          - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

          - Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.

          - Nghị định số 47/NQ. HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước.

          - Công văn số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chương Hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ.

          - Công văn số 318/HC ngày 16 tháng 10 năm 1982 của Viện Huân chương (nay là Ban TĐKT Trung ương) hướng dẫn việc thực hiện các chính sách khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp.

          - Công văn số 106/VHC ngày 05 tháng 6 năm 1984 của Viện Huân chương (nay là Ban TĐKT Trung ương) hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Nội dung thủ tục:Tải về