03-Lĩnh vực việc làm

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp không thực hiện thủ tục hành chính phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho người thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xin lỗi người thực hiện thủ tục hành chính bằng văn bản trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hơn thời gian quy định hoặc trong trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần để hoàn chỉnh hồ sơ do lỗi của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Đơn xin việc.

2) Tờ cam kết của cha, mẹ nếu người xin việc chưa đủ 18 tuổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả Đơn xin việc đã có xác nhận cho cá nhân. Trong trường hợp không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp vào đơn xin việc.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

+  Cư trú hoặc thường trú tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đang xin việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh hoặc các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

+  Người xin việc phải đủ 15 tuổi trở lên.

+  Có cam kết của cha mẹ về việc đồng ý cho con lao động đối với trường hợp người xin việc chưa đủ 18 tuổi.

+  Có mang theo sổ hộ khẩu (hoặc giấy tạm trú), giấy chứng minh nhân dân để xuất trình cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khi nộp hồ sơ.

+  Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện thủ tục này trong trường hợp cá nhân đang xin việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13.

+ Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.


Nội dung thủ tục:Tải về