19-Lĩnh vực xây dựng

- Trình tự, thủ tục:

+ Bước 1: Chủ sở hữu nhà làm đơn đề nghị (theo mẫu phụ lục 4) gởi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn chủ sở hữu nhà chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn nếu hồ sơ hoàn chỉnh.

+ Bước 3: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, UBND cấp xã xác định số nhà cũ hoặc xin cấp mới số nhà của căn nhà, đối chiếu với phương án, kế hoạch đánh số nhà được duyệt, có ý kiến chuyển về Phòng Hạ tầng kinh tế (đối với cấp huyện) hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã, thành phố).

+ Bước 4: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp số nhà do UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Hạ tầng kinh tế (đối với cấp huyện) hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã, thành phố) có trách nhiệm kiểm tra, xét cấp Giấy chứng nhận số nhà (theo mẫu phụ lục 1) và làm biển số nhà. Giấy chứng nhận số nhà được giao về UBND cấp xã kèm theo biển số nhà;

+ Bước 5: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà, UBND cấp xã tổ chức thông báo cho chủ sở hữu nhà (hoặc chủ sử dụng) đóng lệ phí và nhận Giấy chứng nhận số nhà cùng với biển số nhà.

- Các thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị cấp số nhà.

+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận số nhà cùng với biển số nhà.

- Phí, lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp số nhà.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD, ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

+ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang; 


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về