25-Lĩnh vực quản lý rừng và lâm nghiệp

- Trình tự thực hiện:   

+ Bước 1: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu chính gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bước 2: Cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ cho kiểm lâm địa bàn hoặc Kỹ thuật viên nông nghiệp xã (đối với các địa phương không có kiểm lâm) tiến hành xác minh thực tế, xác nhận đơn.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Bản đề nghị đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo mẫu;

2) Bảng dự kiến sản phẩm đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo mẫu.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1) Bản đề nghị đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND).

2) Bảng dự kiến sản phẩm đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ được đào bứng phải ngoài khu vực diện tích quy hoạch là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định 39/2012/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

+ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về