19-Lĩnh vực xây dựng

- Trình tự, thủ tục:

+ Bước 1: Trước khi khởi công xây dựng công trình, dự án thuộc các trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo thời điểm khởi công xây dựng cho UBND xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình để UBND xã, phường, thị trấn theo dõi quản lý.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

+ Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn

- Các thức thực hiện:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm có:

1) Văn bản Thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, dự án theo Mẫu số 1 Phụ lục 5

2) Văn bản thông báo thời điểm khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo Mẫu số 2 Phụ lục 5.

Ngoài ra phải gửi kèm:

3) Hồ sơ thiết kế xây dựng (Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả trường hợp Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị hoặc công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình; Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014; Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt).

4) Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Đối với công trình phải lập dự án thuộc loại miễn cấp giấy phép xây dựng).

+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận theo nội dung thông báo của chủ đầu tư và văn bản này sẽ thay thế cho Giấy phép xây dựng để khởi công xây dựng (Mẫu thông báo chấp thuận nội dung xây dựng công trình, dự án theo Mẫu số 3 Phụ lục 5).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản Thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, dự án theo Mẫu số 1 Phụ lục 5

+ Văn bản thông báo thời điểm khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo Mẫu số 2 Phụ lục 5.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép đầu tư xây dựng;

+ Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về