01 - Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu nộp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:

Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, công văn hành chính).

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện:

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của thương nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, thương nhân lưu 01 bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã).

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung.

k) Phí, lệ phí: Chưa quy định thu.

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

m) Yêu cầu, điều kiện: Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu;

n) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

          - Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

          - Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

          - Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về