04-Lĩnh vực dạy nghề

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, ghi cụ thể người có đơn đăng ký học nghề thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

+ Bước 4: Trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp không thực hiện thủ tục hành chính phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho người thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xin lỗi người thực hiện thủ tục hành chính bằng văn bản trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hơn thời gian quy định hoặc trong trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần để hoàn chỉnh hồ sơ do lỗi của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở UBND xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+  Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn học nghề

+  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký học nghề (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 30/2012/TTLT- TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng học nghề là lao động nông thôn thuộc các đối tượng sau: người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo,cận nghèo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm; ngư dân và lao động nông thôn khác.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 + Thông tư liên tịch số: 30/2012/TTLT-TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của liên bộ: Lao động – TBXH, Nông nghiệp &PTNT, Nội vụ, Tài chính, Thông tin truyền thông về việc hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

+ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về