14-Lĩnh vực thể dục - thể thao

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

  1.  

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật Thể dục, thể thao năm 2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở