20-Lĩnh vực người có công

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

  1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

01 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.