Nông thôn mới

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ: KẾT QUẢ SAU MỘT NHIỆM KỲ

08:48 07/06/2023

    

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều kết quả mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI đề ra.

 

          Cụ thể, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua như: Kết nạp hội viên đạt 114,63%; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đạt 100%; đào tạo dạy nghề đạt 127,58%; tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 95%; liên tịch thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã thành lập 36 tổ hợp tác với 856 thành viên, vay vốn số tiền 20 tỷ 578 triệu đồng, nâng tỷ lệ tập hợp thu hút lên 45% so hộ nông nghiệp.

Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện, giữ vững an ninh chính trị ở khu vực nông thôn. Tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 100% cơ sở, 95% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước.

 

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân. Kết quả nhiệm kỳ qua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên về số lượng và chất lượng, năm 2018 nông dân giỏi 3 cấp là 4.868 nông dân, đến năm 2022 số lượng nông dân giỏi là 5.295 nông dân, tăng 22,6%. Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ nông dân sản xuất giỏi đã và đang tạo việc làm cho hơn 500.000 lượt lao động; đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa và giúp hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất.

 

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nền nông nghiệp toàn huyện nhìn chung phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất. Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn huyện có 1.947 ha được chuyển dịch cơ cấu từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung nhiều nhất vào các loại cây sầu riêng, mít, nhãn, bưởi, quýt, cam... Lợi nhuận của các loại cây ăn trái từ 52 triệu đồng/ha đến 568 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10 – 30 lần so trồng lúa, giá trị sử dụng đất nâng lên rõ rệt. Phát triển các vùng sản xuất tập trung đạt 587 ha (trong đó, vùng sản xuất nông nghiệp 200 ha, cây ăn quả chất lượng cao như sầu riêng, nhãn 178 ha, vùng sản xuất rau màu 331 ha, sản xuất cá lóc giống 70 ha và 2 vùng sản xuất thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao 447 ha). Các mô hình được nông dân duy trì sản xuất cho kết quả khả quan, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09-NQ/TU. Trên địa bàn huyện đã được cấp 18 mã số vùng trồng, với diện tích 813,7 ha cho lúa và cây ăn trái.

Bên cạnh đó, trình độ học vấn của nông dân nói chung từng bước được nâng lên, từ đó chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương, niềm tin của đối với Đảng và Nhà nước ngày một nâng cao. Tư duy sản xuất kinh doanh nông nghiệp không ngừng đổi mới thích ứng với kinh tế thị trường. Nông dân đã từng bước phát huy vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế,…thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện, tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường nội đồng được xây dựng rộng, thông thoáng đảm bảo cho việc lưu thông đi lại, vận chuyển, buôn bán hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân trong huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội; là thành viên tích cực đi đầu trong các chương trình phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội. Tham gia mạnh mẽ vào việc hoạch định, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội trong huyện thực sự là trung tâm  nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.

 

Trúc Mai

các tin khác