Quân sự

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4

04:48 02/12/2021

    

Ngày 01/12/2021, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp cùng Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2021. Đến dự có đồng chí Huỳnh Văn Tính – HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Trần Văn Mác – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

 

Responsive image
 

Trong thời gian 4 ngày (từ 01 – 04/12/2021), 230 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tại 12 điểm cầu được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo gắn quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng an ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Lực lượng dự bị động viên.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4.

Đặng Trang

các tin khác