Bài viết - Phóng sự

Triển khai thực hiện Chương trình truyền thông dân số của huyện Châu Phú đến năm 2030

03:30 16/09/2022

    

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số của huyện Châu Phú đến năm 2030, với mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về dân số.

Chương trình nhấn mạnh đến mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tham gia cam kết và đồng hành cùng với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng hoá các nội dung tuyên truyền đồng thời vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, góp phần giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên, duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Kế hoạch đã đưa ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng, theo đó kế hoạch được chia làm hai giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025 yêu cầu truyền thông phải chuyển mạnh sang dân số và phát triển, đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, chấm dứt tình trạng lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển.

Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đến năm 2025 có 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, hệ lụy của mức sinh thấp, lợi ích các biện pháp tránh thai góp phần thực hiện thành công cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị và quyền bình đẳng của trẻ em gái và không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi. 

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên, UBND huyện yêu cầu ngành dân số cần tăng cường cung cấp thông tin về dân số và phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và người dân thông qua việc đa dạng hóa, đẩy mạnh các loại hình, sản phẩm truyền thông. Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, y tế cơ sở thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp để duy trì bền vững công tác dân số và phát triển đến người dân...Kế hoạch nêu rõ ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Xuân Yên

các tin khác