Bài viết - Phóng sự

Kết quả thực hiện công tác ủy thác vốn vay từ NHCSXH của Hội LHPN trong huyện

11:12 03/03/2024

    

Hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện trong thời gian qua có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

 

Để bảo đảm nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đến đúng đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Chú trọng công tác tuyện truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay vốn trong việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ trả nợ, trả lãi. Phối hợp giải ngân nhanh chóng, thuận lợi vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng, cũng như quản lý nợ vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, cho vay xoay vòng kịp thời; thực hiện các biện pháp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi địa phương, các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Quan tâm củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Chỉ đạo Hội cấp xã thực hiện tốt việc giám sát, hướng dẫn Tổ trưởng tổ TK&VV, hộ vay vốn tại buổi giao dịch xã, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ TK&VV ngay tại buổi giao dịch, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót. Quan tâm rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động ủy thác, chủ động phối hợp NHCSXH. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về hoạt động nhận ủy thác, hoạt động của Tổ TK&VV, hoạt động vay vốn và sử dụng vốn vay của các hộ vay. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn hoạt động của Tổ TK&VV để đảm bảo các tổ TK&VV hoạt động theo đúng quy ước, đúng địa bàn dân cư và nâng cao năng lực hoạt động cho mạng lưới Tổ TK&VV. Hàng tháng, căn cứ kết quả đánh giá chất lượng hoạt động Tổ, NHCSXH và Hội LHPN xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện củng cố, kiện toàn các tổ xếp loại trung bình, yếu. Ngoài ra, tích cực rà soát, sáp nhập các tổ TK&VV có quy mô nhỏ, số hộ dư nợ thấp, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ.

Trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra và thực hiện đúng cam kết giữa các cấp Hội với NHCSXH, trong năm đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tại các xã, thị trấn được kiểm tra, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực phối hợp UBND cùng cấp triển khai, thực hiện chuyển tải nguồn vốn chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-BTV về việc kiểm tra, giám sát công tác ủy thác với NHCSXH năm 2023. Riêng Hội LHPN các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giảm sát đối chiếu nợ và vốn vay của tổ TT&VV, kết quả được 85 tổ, đạt 100% tổ TK&VV do Hội quản lý.

Kết quả trong năm 2023, Hội LHPN huyện quản lý nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH gồm 12 chương trình vay vốn đã tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ nghèo cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tính đến ngày 30/11/2023, Hội quản lý 85 tổ trên tổng số 100 khóm, ấp, có 4.248 hộ. Tổng dư nợ nhận ủy thác là 120.709 triệu đồng/4.159 món vay. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có 101 món, với số tiền 2.657 triệu đồng; chương trình cho vay hộ cận nghèo có 417 món, với số tiền 16.250 triệu đồng; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo có 816 món, với số tiền 29.572 triệu đồng; chương trình cho vay Giải quyết việc làm có 339 món, với số tiền 18.122 triệu đồng; chương trình cho vay Nước sạch vệ sinh môi trường có 1.669 món, với số tiền 25.643 triệu đồng,…

Đạt được những kết quả trên là nhờ công tác quản lý, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và giao huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK & VV đã được UBND các cấp quan tâm, phân bổ kịp thời. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tích cực phối hợp cùng Tổ trưởng và NHCSXH đôn đốc, nhắc nhở việc thu hồi lãi, vốn đúng quy định; phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện việc huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ TK & VV. Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên, quản lý tốt các nguồn vốn ủy thác theo quy định. Phối hợp với NHCSXH hướng dẫn Ban quản lý Tổ TK & VV ngoài thực hiện nhiệm vụ thu lãi được ủy nhiệm còn vận động tổ viên gửi tiết kiệm hàng tháng, đối chiếu nợ với các hộ vay hằng năm. Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban giữa Hội với NHCSXH (02 tháng/lần) để đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, triển khai những chính sách theo quy định. Duy trì hoạt động của “Tổ thu lãi tại chỗ cố định” (Bình Phú, Bình Thủy)…

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ủy thác vốn vay từ NHCSXH, Hội LHPN từ huyện đến xã, thị trấn sẽ bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động Tổ TK&VV trong công tác bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ, tham gia giao dịch tại điểm giao dịch xã, thị trấn đặc biệt là những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện) vay vốn để làm cơ sở bình xét cho vay. Việc cho vay phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, đúng đối tượng trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay nhằm nâng cao chất lượng của từng khoản vay. Tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được phân giao cho các địa phương năm 2023, đồng thời có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho các Tổ TK&VV, các địa bàn có dư nợ thấp, chỉ đạo nâng mức vay đáp ứng nhu cầu và phù hợp với phương án sử dụng vốn của hộ vay. Phối hợp với chính quyền địa phương, NHCSXH rà soát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024, quan tâm việc lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với các mô hình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn, tìm biện pháp xử lý phù hợp. Chủ động, thường xuyên báo cáo cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã – thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện về kết quả thực hiện hoạt động ủy thác trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, đặc biệt tham mưu cho chính quyền địa phương vào cuộc xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu giảm được nợ quá hạn. Thường xuyên theo dõi nắm bắt và kiểm soát tốt việc sử dụng vốn của hộ vay; phối hợp với NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã. Phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ Hội tham gia hoạt động ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền nâng cao ý thức của người vay trong việc vay và trả nợ ngân hàng, thực hiện quy ước của tổ; tư vấn, hướng dẫn giúp người vay nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nêu gương các điển hình tiên tiến trong sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, vươn lên thoát nghèo; khuyến khích, động viên các hội viên mạnh dạn vay vốn, tự lực vươn lên.

 

Trúc Mai

các tin khác