Bài viết - Phóng sự

Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại xã Bình Mỹ

10:40 05/09/2023

    

Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 05 ngày 19/01/2023 về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2023. Kế hoạch đảm bảo các nội dung như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, UBND xã đã triển khai đến từng cán bộ, công chức nhằm mang lại hiệu quả cao theo kế hoạch đề ra.

 

 

           Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đã được đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, việc rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; chất lượng cải cách thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND xã được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả bước đầu, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

     

        Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy vậy công tác cải cách hành chính tại địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: phần lớn người dân đều chưa biết nộp hồ sơ trực tuyến, hầu hết là cán bộ Một cửa làm thay cho người dân; đặc biệt, Bộ phận Một cửa xã còn gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, cập nhật quy trình ISO vào hệ thống, v.v...

     

          Để giải quyết các vấn đề khó khăn trên, tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 xã Bình Mỹ, ông Đinh Băng Đình - Phó Phòng Văn hóa thông tin huyện chia sẻ: "Phần lớn người dân trên địa bàn xã đều chưa biết nộp hồ sơ trực tuyến, hầu hết đều do cán bộ tại Bộ phận Một cửa làm thay. Do đó, để giải quyết các khó khăn này, cần phải thực hiện giải pháp là hỗ trợ cho cán bộ tại Bộ phận Một cửa xã, trong đó lực lượng thích hợp nhất là Tổ công nghệ số cộng đồng của các ấp sẽ luân phiên đến Một cửa để hỗ trợ, hướng dẫn người dân các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Có như vậy sẽ từng bước lan tỏa, giúp người dân từng bức thực hiện và làm theo,..."

          Bên cạnh đó, UBND xã sẽ thường xuyên chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức thông qua nhiều hình thức khác nhau như: lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,...Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện nhằm góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

           Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.

           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tránh gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân.

        Bình Mỹ với quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm để phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Góp phần phát huy năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130 năm 2005 và Nghị định số 43 năm 2006 của Chính phủ./.

 

Kim Thúy

các tin khác