Bài viết - Phóng sự

Tập trung toàn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Bình Mỹ

10:31 21/02/2024

    

Ngay sau khi về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã Bình Mỹ tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình trong năm 2024.

 

        Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, Bình Mỹ đã tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị, cán bộ đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, các giải pháp tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy cao độ vai trò chủ thể của người dân trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ".

    

        Theo đó, Bình Mỹ sẽ đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của xã; phấn đấu trong năm 2024 xã Bình Mỹ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

        Vì vậy, mục tiêu đề ra năm 2024 Bình Mỹ sẽ tập trung chỉ đạo duy trì, củng cố, nâng chất 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao (tức là trong năm 2023 mức thu nhập bình quân đầu người lớn hơn hoặc bằng 74,8 triệu đồng/người và năm 2024 thì mức thu nhập bình quân đầu người phải đạt lớn hơn hoặc bằng 79,2 triệu đồng/ người).

         Ngoài ra, xã còn chọn 01 ấp trên địa bàn để xây dựng mô hình ấp thông minh, đồng thời mô hình phải đáp ứng các điều kiện như: có hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động bao phủ đến hộ gia đình; có văn phòng ấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, trao đổi công việc, thông tin, tuyên truyền với người dân; có thành lập và triển khai hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng; có tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán trực tuyến, có thẻ thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt tối thiểu 50%; và tỷ lệ người dân biết sử dụng điện thoại thông minh vào khai thác các ứng dụng nền tảng phục vụ sản xuất, kinh doanh trên 60%.

        

           Bám sát tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bình Mỹ đã chọn tiêu chí "Văn hóa" theo Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm các tiêu chí: giữ vững danh hiệu "Ấp văn hóa" liên tục 03 năm đạt 100%; xây dựng mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn tham gia; mỗi ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 CLB văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả; các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh truyền thống trên địa bàn xã được duy trì và bảo tồn đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc anh em...

    

         Trong năm 2024, hệ thống chính trị, các đoàn thể từ xã đến các ấp tiếp tục tuyên truyền giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như: Nhân dân đồng lòng hiến đất, di dời cổng, hàng rào, các vật dụng cần thiết để mở rộng đường giao thông; đường làng, ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa, cây xanh, v.v...

         Cùng với đó, xã Bình Mỹ cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo tổ chức triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân; hình thành vùng sản xuất chuyên canh, từng bước tạo ra sản phẩm chủ lực thế mạnh của địa phương.       

        

         Để góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, ông Phan Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ cho biết: "Trong thời gian tới, Bình Mỹ sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và cùng với mỗi một người dân trực tiếp tham gia tích cực thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu,... góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân..."./.

 

Kim Thúy

các tin khác