Bài viết - Phóng sự

Năm 2023 Hội LHPN huyện Châu Phú tập trung nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở

05:15 09/03/2023

    

Năm 2022, được sự quan tâm của Hội cấp trên, sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng đã tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN trong huyện triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhất là bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương và chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

 

 

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Hội LHPN huyện Châu Phú đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen với thành tích Xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội.

 

Chủ đề công tác năm 2023 được xác định là tập trung xây dựng cơ sở Hội, với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở. Chất lượng hoạt động của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở là một trong những nhân tố quyết định sự lớn mạnh của hệ thống Hội các cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Do đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên vững trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp; thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó thí điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao, các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các Đề án của Chính phủ: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Chương trình: “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

 

Tập trung thực hiện hai khâu đột phá của Hội LHPN Việt Nam: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nhệ thông tin”; “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”; 3 khâu đột phá của Hội LHPN tỉnh: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, “Đồng hành xây dựng Chi hội, tổ Phụ nữ vững mạnh”, “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; cải tiến hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh An Giang”; kiên trì thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.

Song song đó, kiểm tra định kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả; vận hành hoạt động Ủy ban kiểm tra Hội LHPN huyện. Nghiên cứu đóng góp có chất lượng vào dự án Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi), các văn bản pháp luật khác (Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế,...) và các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, đơn vị.

 

Trúc Mai

các tin khác