Hoạt động cơ sở

Châu Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

08:54 20/11/2023

    

Ngày 18/11/2023, Ban Công tác Mặt trận các khóm, ấp trên địa bàn huyện Châu Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023). Đây là năm thứ 20, Ngày hội được tổ chức, khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự chủ của nhân dân.

 

 

 

 

 

 

Trải qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự trở thành nét đẹp truyền thống, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, củng cố và khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống của dân tộc. Tham gia Ngày hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các khóm, ấp trên địa bàn huyện cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 93 năm qua; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các xã, thị trấn, gắn với những thành tựu nổi bật của huyện trong xây dựng và phát triển; giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng địa phương.

 

 

 

 

Thông qua Ngày hội sẽ góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ở khu dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân huyện Châu Phú trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc, từ đó thúc đẩy văn hóa phát triển ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội của huyện.

 

Đặng Trang

các tin khác