Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2023

09:01 31/05/2023

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và triển khai thực hiện dự án 2- đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Ông Ngô Văn Đợi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo xã chủ trì hội nghị.

 

 

Theo báo cáo, cuối năm 2022 qua công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025, kết quả toàn xã có 116 hộ nghèo, tỷ lệ 3,73%; có 137 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,41%. Theo đó, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ tiền điện và các chính sách an sinh xã hội. Tập trung các nguồn lực, trong đó tăng cường thu hồi nợ vay quá hạn và đến hạn của Ngân hàng chính sách xã hội để xem xét cho vay lại những hộ có nhu cầu, có khả năng vươn lên thoát nghèo. Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót.  Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. (trong đó, ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa), góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo. Ngoài ra, hội nghị cũng đã triển khai thực hiện dự án 2- đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, nhằm giảm nghèo bền vững.

 

Việc điều tra, rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và diễn biến số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong những năm tiếp theo. 

 

Đặng Trang

các tin khác