Hoạt động cơ sở

Xã Bình Phú xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

09:10 31/05/2023

    

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xã Bình Phú đã thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Phú tham mưu Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tại địa phương. Cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đảm bảo đầy đủ về thành phần, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên. Đến nay, xã Bình Phú đã xây dựng được 01 trung đội dân quân cơ động 28 đồng chí, xã có 6 ấp, mỗi ấp xây dựng được 01 tiểu đội dân quân tại chỗ có 9 đồng chí và xây dựng hoàn thành lực lượng dân quân binh chủng 15 đồng chí. Để lực lượng dân quân trên địa bàn xã đảm bảo về số lượng và chất lượng, đủ về biên chế là 111 đồng chí; chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng Dân quân tự vệ, hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ xã Bình Phú đạt 13,51%. Các mặt công tác về quân tư trang, vũ khí trang bị và chế độ, tiêu chuẩn phục vụ cho các hoạt động huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng được thực hiện đúng theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Sang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Phú, chia sẻ: thời gian qua, địa phương chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm nòng cốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của địa phương ngày càng vững chắc.

Để lực lượng Dân quân tự vệ nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Phú luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ. Trong nội dung huấn luyện hàng năm, lực lượng Dân quân tự vệ được cập nhật những nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; một số nội dung cơ bản về pháp luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ…

Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho lực lượng Dân quân tự vệ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh địa phương, các nội dung về xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… góp phần giúp cho lực lượng Dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về tư tưởng và vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ ở địa phương.

 

Một trong những mặt công tác quan trọng trong xây dựng lực Dân quân tự vệ chính là công tác huấn luyện. Trong huấn luyện, luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân đội cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ, qua huấn luyện giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, chiến thuật, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Từ đầu năm đến nay, Bình Phú đã hoàn thành huấn luyện cho lực dân quân tại chỗ với quân số 37 đồng chí, kết quả loại khá, hiện đang huấn luyện dân quân thường trực quân số 7 đồng chí; đảm bảo về quân số, nội dung và thời gian huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian tham gia huấn luyện.

Bên cạnh đó, lực lượng Dân quân tự vệ xã Bình Phú luôn tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp hoạt động với lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hỗ trợ lực lượng công an giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, tệ nạn xã hội, phối hợp tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự. Tích cực vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Văn Sang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Phú, cho biết thêm: trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ huy quân sự xã sẽ làm tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban  nhân dân xã tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Bình Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023, đây được xem là đợt tập luyện toàn diện về mọi mặt, nhằm giúp cho cả hệ thống chính trị của địa phương, cụ thể là các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, mỗi cán bộ đảng viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nắm rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, lật đỗ chế độ của các thế lực thù địch, nhằm tạo thế chủ động nâng cao cảnh giác cách mạng sẵn sàng đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình và bảo vệ địa phương cơ sở, khi có tình huống xảy ra.

 

Đặng Trang

các tin khác