Thời sự - Xã hội

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

09:28 10/12/2021

    

Ngày 09/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư chủ trì.

 

Responsive image
 

Chủ trì tại điểm cầu huyện Châu Phú đồng chí Trần Thanh Nhã - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt một số văn bản mới ban hành của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị cũng đã triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Kết luận số 21, đó là: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa nội dung của kết luận 21-KL/TW cũng nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội.

Đặng Trang

các tin khác