Thời sự - Xã hội

Giá trị lịch sử, tính thời đại tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02:07 26/09/2022

    

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Bác lấy bút danh XYZ viết “Sửa đổi lối làm việc” vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu; tác phẩm nhằm căn dặn cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của nhân dân, có ý nghĩa không chỉ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà trường tồn theo thời gian, đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị lịch sử, tính thời đại, tính thời sự.

“Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm đặc biệt quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Qua công cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyền non trẻ mới được hai năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận ra các khiếm khuyết trong công tác tổ chức bộ máy, những nhược điểm trong phương thức, lề lối làm việc, nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng sau này.

Thực tiễn cách mạng đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng cấp thiết, phải thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng và toàn dân tộc kháng chiến, kiến quốc thắng lợi. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, sửa chữa khuyết điểm về cách thức tổ chức, lề lối, tác phong làm việc, tư tưởng, đạo đức, lối sống, từ đó nâng cao năng lực công tác, sức chiến đấu, sức mạnh đoàn kết, nêu cao đạo đức cách mạng, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng và dân tộc giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng”. “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, đấu tranh thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”. Người chỉ rõ: “Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp và làm cho nước nhà thống nhất và độc lập. Vì vậy mỗi một đồng chí và toàn cả đoàn thể phải: Sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí. Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách mệnh đến trình độ tối cao. Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm. Vì vậy chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm…” .

Người thường nói: “Nơi nào có cán bộ tốt, thì cả vùng đó hoạt động như một bộ máy. Và cả vùng đó tỏ ra một bầu không khí hăng hái, vui vẻ. Nơi nào cán bộ xoàng, thì vùng đó, như đang ngủ say. Trên giấy thì cái gì cũng có. Nhưng sự thật, thì việc gì cũng uể oải, lúi xùi… Cán bộ mà lên mặt quan cách mạng thì mọi việc đều lủng củng. Cán bộ mà biết làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, thì việc gì cũng mỹ mãn”.  Phải hiểu rõ: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; phải đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Có thể nói, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thể hiện tư tưởng đổi mới đầu tiên của Bác trong điều kiện Đảng cầm quyền, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tác phẩm được coi là cuốn cẩm nang, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc trong công tác xây dựng Đảng. Với tác phẩm này, Bác đã trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng những thước đo, chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, khả năng tập hợp, thu hút, dẫn dắt, lãnh đạo nhân dân từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng.

Ngay tại thời điểm ra đời, tác phẩm đã đi vào thực tiễn chỉ đạo cuộc trường chinh cách mạng, trường kỳ kháng chiến của Đảng và dân tộc, tạo nên phong trào sửa đổi lối làm việc và thi đua ái quốc rộng khắp trên cả nước, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến. Tác phẩm có ý nghĩa không chỉ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà trường tồn theo thời gian, đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị lịch sử, tính thời đại, tính thời sự, nhất là hiện nay Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp thu tư tưởng của Bác, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến lề lối làm việc của cán bộ, công chức; tiếp tục khẳng định “Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao”. Mặt khác, Luật Viên chức 2011 cũng đã quy định viên chức phải có nghĩa vụ: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước, giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

Dù đã cách xa 75 năm, nhưng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác đã giúp cho các cơ quan, đơn vị rút ra nhiều bài học bổ ích, đẩy mạnh công tác, hiệu quả công việc, làm cho Đảng ta không ngừng lớn mạnh; mặt khác giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên khắc phục, sửa chữa những sai lầm khuyết điểm.

Nội dung của tác phẩm đã chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu (ưu khuyết điểm, những căn “bệnh”) của cán bộ, từ đó giúp cho công tác tổ chức cán bộ phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế yếu kém. Tác phẩm nhắc nhở mỗi người chúng ta cho dù ở bất kỳ chức vụ nào, công việc nào cũng không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, lề lối làm việc; đối với công việc mỗi cán bộ đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao ý thức tự giác, học hỏi; phải dám chịu trách nhiệm trước công việc của mình, sẵn sàng sửa chữa những sai lầm khuyết điểm; đồng thời giải quyết công việc cần linh hoạt, uyển chuyển, không rập khuôn, máy móc, không xa rời thực tế.

             Trong bối cảnh hiện nay mỗi Cán bộ, đảng viên với môi trường làm việc, lao động, học tập rất thuận lợi, cho nên cần đọc suy ngẫm và học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; từ đó nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Đỗ Thanh Phong

các tin khác