Nông thôn

Bình Long tổ chức lễ ra mắt tổ khuyến nông cộng đồng

08:27 20/08/2022

    

Ngày 18/8/2022, UBND xã Bình Long vừa tổ chức lễ ra mắt thành lập tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn xã.

Tổ khuyến nông cộng đồng có các chức năng, nhiệm vụ sau: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; Đảm bảo các hoạt động tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, cộng đồng dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái v.v…

            Theo đó, Tổ khuyến nông cộng đồng của xã được thành lập, nhằm tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp sinh thái, bảo tồn các giá trị văn hóa nông thôn. Đặc biệt, thông qua hoạt động của tổ sẽ góp phần hình thành và phát triển các Hợp tác xã sản xuất theo định hướng thị trường, tạo vùng nguyên liệu về lúa gạo, cây ăn trái, chăn nuôi v.v... ở địa phương, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của các Hợp tác xã hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống theo hướng chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Từ đó đào tạo được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để triển khai các hoạt động nông nghiệp và khuyến nông ở địa phương ngày càng chất lượng và có hiệu quả

Nguyễn Kim

các tin khác