Nông thôn mới

Kiểm tra, hỗ trợ thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới

08:40 26/07/2022

    

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra, hỗ trợ xã Thạnh Mỹ Tây thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện với các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện và kiểm tra, hỗ trợ cập nhật hồ sơ minh chứng trong thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Thạnh Mỹ Tây đã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Đoàn công tác huyện đề nghị xã Thạnh Mỹ Tây tập trung rà soát hồ sơ minh chứng của các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện cập nhật hồ sơ minh chứng đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu, hoàn thành sớm nhất tiêu chí nông thôn mới để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác