Nông thôn mới

Hỗ trợ duy trì, thực hiện xã Nông thôn mới

08:10 26/07/2022

    

Thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Phòng nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Mỹ nhằm hỗ trợ xã thực hiện cập nhật các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 và Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Mặc dù UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao vào cuối tháng 6 năm 2022. Nhưng xã Bình Mỹ đã chủ động triển khai cập nhật kết quả thực hiện, cập nhật hồ sơ minh chứng và xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để tiến tới thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác