Ứng dụng công nghệ cao

Châu Phú xét duyệt đề cương chi tiết mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022

04:53 25/05/2022

    

Thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt đề cương chi tiết các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của 08 mô hình của các xã: Khánh Hòa, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Bình Mỹ, Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây và Bình Long.

Chủ nhiệm các mô hình báo cáo nội dung hiện trạng mô hình, các nội dung định hướng triển khai thực hiện, hiệu quả dự kiến đạt được của mô hình, và hiệu quả xã hội và môi trường của mô hình khi triển khai thực hiện.

Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành, tăng năng suất, tăng lợi nhuận góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo các nội dung của mô hình, Hội đồng xem xét, điều chỉnh các mục tiêu, nội dung triển khai và kết quả dự kiến đạt được của mô hình.

 Qua đó, Hội đồng thẩm định đã xem xét nhiều khía cạnh và góp ý điều chỉnh nội dung, mục tiêu và hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã thống nhất thông qua đề cương chi tiết cho 07/08 mô hình ở các xã: Khánh Hòa, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Bình Mỹ, Đào Hữu Cảnh và Bình Long.

Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau đi đưa vào thực hiện sẽ góp phần hỗ trợ chủ đầu tư giảm được chi phí sản xuất và gia tăng hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác