Ứng dụng công nghệ cao

Châu Phú xét duyệt danh mục mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022

10:14 31/03/2022

    

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ đề xuất đăng ký 11 mô hình của 10 xã: Khánh Hòa, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Mỹ, Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây và Bình Long.

Việc xét duyệt, lựa chọn các danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành, tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Ưu tiên các mô hình tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng trên sản phẩm nông nghiệp chủ lực của từng địa phương, sản phẩm OCOP, có liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm; các mô hình ứng dựng công nghệ tưới tiêu kết hợp điều khiển tự động; ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ thông minh, mô hình tuần hoàn khép kín; các mô hình bảo quản chế biến nông sản, đáp ứng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe chủ nhiệm các mô hình báo cáo mục tiêu, tính cấp thiết, nội dung thực hiện, khả năng nhân rộng và kinh phí thực hiện của các mô hình được đề xuất cũng như ý kiến đánh giá của Lãnh đạo UBND các xã thụ hưởng khi mô hình được triển khai, Hội đồng thẩm định đã nhận xét, đánh giá khả năng triển khai thực hiện mô hình dựa trên các tiêu chí: mô hình góp phần nâng cao thu nhập ở xã bằng mô hình cụ thể (có tính mới, có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương); có yếu tố ứng dụng công nghệ theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 Qua một buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đã xem xét nhiều khía cạnh và góp ý điều chỉnh nội dung, mục tiêu và hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã thống nhất hình thức chấm điểm bình chọn theo các tiêu chí: đối tượng, các lĩnh vực thực hiện và sản phẩm dự kiến đóng góp mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ứng dụng quy trình, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, quy mô, diện tích thực hiện, địa điểm thực hiện, tính khả thi, duy trì và nhân rộng mô hình. Đối với các danh mục mô hình có tổng số điểm trung bình (của thành viên Hội đồng) đạt từ 70 điểm trở lên thì sẽ được thông qua và triển khai thực hiện bước tiếp theo.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác