Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Mỹ Phú: triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

04:47 06/12/2023

    

Đảng bộ xã Mỹ Phú tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã.

 

 

Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng đảng viên trong Đảng bộ. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên được nghe triển khai những nội dung cơ bản của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Theo đó, tác phẩm với 623 trang gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết cấu thành 3 phần gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc và trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

 

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác