Học tập theo gương Bác

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 9/2023

10:42 07/09/2023

    

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 9/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

THÔNG BÁO

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 8/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:

1. Chủ đề thi viết tháng 9/2023:

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng chí hãy cho biết:

(1). Phương thức lãnh đạo của Đảng là gì? (hay nói cách khác Đảng lãnh đạo bằng gì?)

(2). Lực lượng của Đảng để thực hiện quyền lãnh đạo của mình là ai? (hay nói cách khác Đảng lãnh đạo thông qua đối tượng nào?)

           (3). Bằng một đoạn văn ngắn, đồng chí hãy cho biết vì sao nói công tác vận động quần chúng là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng?

2. Hình thức viết bài và gửi bài dự thi:

2.1. Hình thức viết bài thi:

Bài thi phải viết tay, trên khổ giấy A4 theo mẫu của Ban Tổ chức Hội thi cung cấp; phần nội dung bài dự thi có độ dài không quá 02 trang giấy A4.

2.2. Cách thức gửi bài thi:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phân công cán bộ tập hợp các bài dự thi của cán bộ, đảng viên trực thuộc; quét (scan) từng bài dự thi thành từng file riêng và đặt tên theo quy cách: Stt.Đơn vị.Họ và tên.

Ví dụ: 001.xã Đào Hữu Cảnh.Nguyễn Văn A.

- Lập danh sách các cá nhân nộp bài thi theo thứ tự file (scan).

* Lưu ý: Gửi danh sách và các file bài thi (chép vào USB) gửi trực tiếp đến đồng chí Huỳnh Kim Vũ Linh – Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (số điện thoại: 0919.266772) trước 16 giờ 30 ngày 18/9/2023.

 

Download văn bản liên quan.

các tin khác