Học tập theo gương Bác

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 8/2023

10:33 03/08/2023

    

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 8/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

THÔNG BÁO

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 8/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:

1. Chủ đề thi viết tháng 8/2023:

Đồng chí hãy trình bày các nội dung sau đây:

(1). Khái niệm Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013?

(2). Nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)?

(3). Nhận thức, quan điểm của đồng chí về thực trạng đội ngũ đảng viên của nước ta hiện nay?

2. Hình thức viết bài và gửi bài dự thi:

2.1. Hình thức viết bài thi:

Bài thi phải viết tay, trên khổ giấy A4 theo mẫu của Ban Tổ chức Hội thi cung cấp; phần nội dung bài dự thi có độ dài không quá 02 trang giấy A4.

2.2. Cách thức gửi bài thi:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phân công cán bộ tập hợp các bài dự thi của cán bộ, đảng viên trực thuộc; quét (scan) từng bài dự thi thành từng file riêng và đặt tên theo quy cách: Stt.Đơn vị.Họ và tên.

Ví dụ: 001.xã Đào Hữu Cảnh.Nguyễn Văn A.

- Lập danh sách các cá nhân nộp bài thi theo thứ tự file (scan).

- Gửi danh sách và các file bài thi đến địa chỉ email: hoithichauphu@gmail.com.

Thời hạn nhận bài thi: đến hết 17 giờ ngày 15/8/2023.

* Lưu ý: Ban Tổ chức Hội thi chỉ tiếp nhận các bài thi được gửi từ email của các cơ quan, đơn vị; không tiếp nhận các bài thi gửi cá nhân.

 

Download văn bản liên quan.

các tin khác