Khối Đảng

Bình Thủy: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10:15 09/01/2024

    

Trong 02 ngày 8 - 9/01/2024, Đảng ủy xã Bình Thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì và là báo cáo viên của Hội nghị.

 

 

Đối tượng dự nghe là toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; các đồng chí cán bộ, nhân viên không phải là đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai và nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản của 02 chuyên đề: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc". Đặc biệt, Hội nghị còn triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

 

         Thông qua Hội nghị nhằm học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên;...Trên cơ sở đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong dân để thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

Kim Thúy

các tin khác