Khối Đảng

Châu Phú: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới (lớp thứ hai) năm 2024

10:29 23/04/2024

    

Sáng 23-4, Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp thứ hai) năm 2024. Đồng chí Phạm Hồng Phước, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự.

 

 

 

Lớp học có 57 học viên, đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 23-4 đến 6-5, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin thời sự về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng và các chủ trương, chính sách mới, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh: “Đây là những nội dung rất quan trọng để các học viên xây dựng cho bản thân thế giới quan khoa học, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trở thành người đảng viên suốt đời hy sinh vì mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới”.

 

Với ý nghĩa hết sức quan trọng của lớp học, học viên Lương Điền Phương – đại diện cho cả lớp hứa quyết tâm xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của người học. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm và lớp học. Phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong việc tự quản, tự học. Tham gia học tập nghiêm túc với tinh thần cầu thị, chủ động tiếp thu kiến thức, tốc ký những nội dung quan trọng do giảng viên truyền đạt. Phấn đấu cuối khóa đạt kết quả học tập cao nhất.

 

Trúc Mai

các tin khác