Khối Đảng

Đảng bộ huyện Châu Phú chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

11:39 31/10/2022

    

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là mục tiêu được Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII đề ra và được cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực.

 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là mục tiêu được Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII đề ra và được cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn và yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng hoàn chỉnh quy chế hoạt động, xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, kết quả kiểm tra tất cả các đơn vị đều thực hiện nghiêm và đầy đủ các nhiệm vụ.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu có đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có quy định độ tuổi và tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và lãnh đạo đoàn thể cấp huyện và cơ sở. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện bố trí ngân sách và tổ chức các lớp học để chuẩn hóa, nâng cao trình độ cán bộ như: Lớp đại học chính quy văn bằng 2 do Trường Đại học An Giang mở; quy định điều kiện, tiêu chuẩn để cán bộ tham gia đào tạo sau đại học từ nguồn đào tạo của ngân sách huyện.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức khảo sát kiến thức, kỹ năng của cán bộ từ cấp huyện đến các xã, thị trấn để nâng cao ý thức tự học của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mở các lớp tập huấn ngắn hạn về chuyên môn, công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở. Ban hành các kế hoạch, văn bản liên quan đến đạo đức công vụ, cũng như việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Châu Phú xác định chú trọng việc tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 22/02/2022 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, nhằm kịp thời uốn nắn, định hướng tư tưởng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh các mối quan hệ xã hội của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng và phương pháp truyền thông, tuyên truyền cho phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân. Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình và tuyên truyền phản hồi dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức để định hướng dư luận xã hội và kịp thời đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Trong đó, nổi cộm là giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân; việc cho học sinh trở lại trường; việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bền vững sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Đối với công tác điều động cán bộ luôn được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và công khai, dân chủ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 16 lượt cán bộ, công chức, viên chức, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 2 cán bộ. Hiện, đang tiếp tục rà soát việc tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 2 theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú luôn chủ động kịp thời trong công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên tổ chức các đoàn thực hiện kiểm tra các lĩnh vực có yếu tố nguy cơ phát sinh sai phạm. Đồng thời, thông qua hệ thống dư luận xã hội, phản ánh tố cáo của cán bộ, nhân dân đã kịp thời kiểm tra giám sát và xử lý kiên quyết nhưng có tình có lý đối với các trường hợp vi phạm, kết quả không có trường hợp oan sai, khiếu nại sau xử lý. Đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được xem xét, đánh giá mức độ vi phạm kỹ lưỡng, thận trọng, phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng.

Đảng bộ Châu Phú thực hiện nghiêm quy định về vai trò giám sát, phản biện của mặt trận và đoàn thể chính trị. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều giao cho mặt trận và đoàn thể chính trị thực hiện việc giám sát các hoạt động của các đơn vị có phát sinh dư luận không tốt để vừa chấn chỉnh và phản tuyên truyền đối với những dư luận không trung thực, tiêu cực như: Giám sát công tác gọi công dân nhập ngũ, hoạt động của các trưởng ấp, các công trình đầu tư xây dựng có nguồn vốn nhà nước, giám sát mối quan hệ của đảng viên với nhân dân…

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện quán triệt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng kết hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, không để cán bộ, công chức lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu. Theo đó, các văn bản có nội dung liên quan về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền trên đài truyền thanh hàng tuần để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và Nhân dân giám sát.

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung có ý nghĩa quan trọng. Do đó, thời gian tới, Huyện ủy Châu Phú sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng phát triển đảng viên mới, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao vai trò bí thư chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khảo sát và mở lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng, công tác quản lý nhà nước năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 theo đúng quy trình và thời gian quy định. Trong đó, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên.

Song song đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm củng cố lực lượng chính trị nòng cốt, nâng chất hoạt động, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới…

LÊ QUỐC PHONG - HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Châu Phú

các tin khác