Khối Đảng

Bình Mỹ: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10:18 09/01/2024

    

Đảng ủy xã Bình Mỹ vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Như Ảnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã chủ trì và là báo cáo viên của Hội nghị.

 

 

Đối tượng dự nghe là toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; các đồng chí cán bộ, nhân viên không phải là đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai và nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản của 4 chuyên đề: Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

          Thông qua Hội nghị nhằm học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên;...Trên cơ sở đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong dân để thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

 

Kim Thúy

các tin khác