Khối Đảng

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu, Khóa XIII

09:39 02/01/2023

    

Ngày 30/12/2022, Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương sáu, khóa XIII của Đảng.

 

Hội nghị, triển khai các chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

 

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Đặng Trang

các tin khác