Khối Đảng

Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

05:46 25/11/2022

    

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Châu Phú trong sạch vững mạnh là mục tiêu được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra và đã cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực. Qua đó, đã góp phần quan trọng, giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Châu Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chú trọng công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu là nòng cốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện đã bố trí ngân sách để thực hiện chuẩn hóa, nâng cao trình độ cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ tham gia lớp đại học chính quy văn bằng 2; quy định điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đào tạo sau đại học từ ngân sách huyện. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn ngắn hạn về chuyên môn, công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở; khảo sát kiến thức, kỹ năng của cán bộ từ cấp huyện đến xã, thị trấn để nâng cao ý thức tự học của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ngoài ra, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; định hướng tư tưởng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, phục vụ tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức đảng trực thuộc, (giảm 01 đảng ủy; 01 chi bộ trực thuộc so đầu nhiệm kỳ). Công tác phát triển đảng viên mới chú trọng về chất lượng, từ đầu năm đến nay, đã phát triển 76 trường hợp, chuyển đảng chính thức cho 85 trường hợp, cho ra khỏi đảng 58 trường hợp, xóa tên 4 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, đến nay, đã ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với 5/5 Đảng ủy xã và triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với 5/6 đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành quyết định kỷ luật 1 chi ủy và 14 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm minh. Các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được xem xét, đánh giá mức độ vi phạm kỹ lưỡng, thận trọng, phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giải quyết tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từng bước.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 đảm bảo yêu cầu và mục đích đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định, kết quả giao nhận quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt. Hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án được quan tâm chỉ đạo thực hiện thận trọng, chặt chẽ từng bước và xử lý nghiêm minh theo đúng luật định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm xem xét và giải quyết dứt điểm.

Công tác dân vận được quan tâm thường xuyên, trong đó, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã các cấp, các ngành trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung dân chủ, công khai, minh bạch trọng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân định kỳ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm đúng mức, các chức sắc, chức việc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc tôn giáo và cá nhân tín đồ tiểu biểu. Đồng thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện luôn ổn định.

Từ những kết quả tích cực do công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng mang lại đã góp phần quan trong giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Châu Phú đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực; hơn 50% số xã của huyện đạt nông thôn mới (vượt nghị quyết 175%); vốn đầu tư phát triển tăng 78,8%; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt 1,57%. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị mang lại nhiều dấu ấn. Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định công nhận, đô thị loại IV thị trấn Cái Dầu. UBND tỉnh cũng thống nhất cho chủ trương thực hiện lộ trình quy hoạch chung xây dựng phát triển huyện Châu Phú đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2030.

Năm 2022, huyện Châu Phú đã cho ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh của huyện được đầu tư và xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại 4.0, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hành chính thông minh, nhanh chóng, tiện lợi và giám sát các hoạt động của chính quyền, tạo điều kiện để chính quyền huyện Châu Phú gần dân hơn, kịp thời lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và nhà nước; phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc vụ án có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực…

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến của đồng bào dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn, góp phần tác động tích cực về phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội địa phương, định hướng phát triển đô thị huyện Châu Phú đến năm 2030.

LÊ QUỐC PHONG - Chánh văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện

các tin khác