Khối Đảng

Châu Phú: Bế giảng Lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới (lớp thứ hai) năm 2024

09:28 15/05/2024

    

Chiều 14-5, Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp thứ hai) năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Phạm Hồng Phước; Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Huỳnh Thị Kim Phượng; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ngô Văn Tiếng đã đến dự.

 

 

Lớp học có 55 học viên, là đảng viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Qua 08 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo thời sự và các chủ trương, chính sách mới.

 

 

Kết thúc khóa học, 18,18% học viên đạt giỏi, 76,36% học viên đạt khá, 5,45% đạt trung bình và không có học viên yếu kém.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, học viên Nguyễn Thúc Vi - xã Thạnh Mỹ Tây nói: “Qua những ngày học tập và rèn luyện đã góp phần cho chúng em nâng cao niềm tin vào lý tưởng, kiên định mục tiêu, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thời gian tới, chúng em hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời sẽ vận dụng những kiến thức đã được trang bị để nâng cao hiệu quả hơn trong công tác, giải quyết những vấn đề mới, phát sinh trong thực tiễn”.

 

Trúc Mai

các tin khác