Xây dựng Đảng

ĐẢNG ỦY XÃ MỸ ĐỨC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, KHÓA XIII

04:27 24/11/2022

    

Ngày 23/11, Đảng ủy xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc

 

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Út – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã triển khai tới các đại biểu các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, tập trung vào các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị..

  

             Qua đó nhằm giúp các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm được nội dung cơ bản và tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, để từ đó thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. đồng thời, thông tin để Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cán đoàn thể chính trị - xã hội xã, mỗi cán bộ, đảng viên nắm kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tú Trang

các tin khác