Vận động quần chúng

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 1, năm 2018-2012 huyện Châu Phú

12:36 25/02/2019

    

các tin khác