VĂN BẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 23/3/2021

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số: 778/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/20018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại một cửa cấp Huyện

QĐ 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

QĐ 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>